poniedziałek, 20 listopada 2017

Zajęcia techniczne mogą sprawić dużo radości...

Drodzy uczniowie, cieszę się,że macie nieskończoną ilość ciekawych pomysłów. 
Wasze pracę są piękne... Połączyliście Plastykę 
z techniką. 
 Brawo !!!
http://marlena83.bloog.pl/kat,41430092,index.html?smoybbtticaid=61a42e#


 
Dużo radości z obchodów Święta Niepodległości

Uczniowie z Bractwa Rycerskiego i Koła patriotycznego przygotowali piękną inscenizację upamiętniająca wydarzenia związane z utratą i odzyskaniem niepodległości przez Polaków. Przygotowania do tego wydarzenia sprawiło nam dużo radości.

piątek, 27 października 2017

Stop uzależnieniom- zawsze masz wybór.

Wczoraj i dzisiaj w sali teatralnej naszej szkoły odbyły się przedstawienia teatru profilaktycznego.Tematem przedstawień była walka z  uzależnieniami od substancji aktywnych, narkotyków i dopalaczy. Młodzież SP 5 wykonała pantominę przed uczniami klas siódmych i szóstych naszej szkoły oraz uczniami klasy szóstej Szkoły Nr 3 z Kołobrzegu.
Przedstawienie było częścią realizowanego  Projektu profilaktycznego pod patronatem Urzędu Miasta Kołobrzeg.
Po przedstawieniu wszyscy uczestnicy projektu wzięli udział w pogadance przeprowadzonych przez  Pedagogów szkolnych z Sp 5 i Sp 3 oraz w dyskusji dotyczącej tematyki uzależnień.Dni kultury antycznej-Rzym

W tym tygodniu uczniowie naszej szkoły przygotowali informacje, zdjęcia i plakaty związane z kulturą starożytnego Rzymu. Przypomnieliśmy style, którymi posługiwali się Rzymianie w architekturze i sztuce. Jedna z grup opracowała wiadomości o wynalazkach.

https://www.google.pl/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fbi.gazeta.pl%2Fim%2F9%2F9915%2Fz9915589IH%2CKoloseum--Rzym--uact=

 Dobra zabawa przy muzyce włoskich kompozytorów uwieńczyła naszą radość poszukiwania śladów historii. 
niedziela, 8 października 2017

Konkurs plastyczny dla klas IV-VIII

Drodzy uczniowie serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w konkursie oto szczegóły:
IX MIĘDZYNARODOWY KONKURS ARTYSTYCZNY
im. Włodzimierza Pietrzaka pt. „Całej ziemi jednym objąć nie można uściskiem”

Organizator:
Katolickie Stowarzyszenie „CIVITAS CHRISTIANA” w Turku

Honorowy Patronat:

Elżbieta Leszczyńska, Wielkopolski Kurator Oświaty
J.E. Arcybiskup Wojciech Polak, Metropolita Gnieźnieński, Prymas Polski
J.E. Arcybiskup Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański
J.E. Biskup Wiesław Alojzy Mering, Ordynariusz Włocławski
J.E. Biskup Józef Guzdek, Biskup Polowy Wojska Polskiego
J.E. Biskup Michał Janocha, Biskup Pomocniczy Archidiecezji Warszawskiej
Ryszard Czarnecki, Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
UWAGA: W konkursie nie mogą brać udziału laureaci I, II i III nagrody
w dotychczasowych edycjach konkursu.

I. Postanowienia ogólne
Celem konkursu jest pokazanie piękna otaczającego nas świata i promowanie młodych artystów. Twórczość artystyczna jest doskonałym sposobem spędzania wolnego czasu, służącym rozwojowi osobowości dzieci i młodzieży, a także odkrywaniu talentów wśród dzieci niepełnosprawnych.

  1. Czas trwania Konkursu od 4 września 2017r. do 1 grudnia 2017r.
  2. Technika prac plastycznych: malarstwo na papierze, rysunek, collage, grafika.
  3. Tematyka prac plastycznych:

100 - lecie odzyskania niepodległości przez Polskę
Polska wielu kultur
Inspiracje z poezji Włodzimierza Pietrzaka – 105. rocznica urodzin poety
Bohaterowie bajek i baśni

II. Warunki uczestnictwa

2.1. Konkurs adresowany jest do uczestników w wieku od 3 do 21 lat.
2.2. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 5 prac plastycznych, nigdzie
wcześniej niepublikowanych, ani nieprezentowanych w innych konkursach.
Prace plastyczne muszą być związane z tematyką konkursu ( patrz punkt 1.3.).
2.3. Format prac A4 - 29,7 x 21cm.
2.4. Prosimy nie oprawiać prac w passe - partout.
2.5. Prace plastyczne wykonane w innym formacie nie wezmą udziału w konkursie.

2.6. Uczestnik konkursu może nadesłać tylko prace plastyczne, które sam wykonał i do
których przysługują mu pełne prawa autorskie i osobiste.
2.7. Przesłane prace plastyczne na konkurs nie mogą w żaden sposób naruszać praw
własności intelektualnej, bądź innych praw osób trzecich.
2.8. Każda praca plastyczna musi być opisana z naklejoną informacją: (wzór opisu
pracy plastycznej)
- imię i nazwisko, wiek, klasa, adres zamieszkania z kodem pocztowym, email,
telefon kontaktowy,
- imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna, nazwa szkoły lub innej instytucji
kulturalnej, dokładny adres z kodem pocztowym, email, telefon kontaktowy
opiekuna.
Prace plastyczne bez metryczki i podpisanej karty uczestnictwa nie będą brane
pod uwagę przy ocenie.
2.9. Udział w konkursie i podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolny.
2.10. Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Turku zastrzega sobie prawo do
bezpłatnego wykorzystania i przetwarzania prac na potrzeby konkursu i wystaw,
we wszystkich publikacjach, prezentacjach TV, internetowych, prasowych, a także
na innych nośnikach przetwarzania danych.
2.11. Przeniesienie autorskich praw majątkowych odbędzie się w drodze złożenia przez
każdego uczestnika konkursu pisemnego oświadczenia ( załącznik).
2.12. Prace plastyczne przesyłamy w sztywnym opakowaniu pocztą lub firmą
kurierską do 1 grudnia 2017 roku na adres:

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE „CIVITAS CHRISTIANA” w TURKU
MIĘDZYNARODOWY KONKURS ARTYSTYCZNY
im. Włodzimierza Pietrzaka
PLASTYKA
ul. Kolska Szosa 10/21
62-701 Turek
POLSKA


2.14. Prace, które dotrą do siedziby organizatora po tym terminie (1 grudnia 2017),
nie wezmą udziału w konkursie.
2.15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie i zaginięcie prac
w transporcie pocztowym i kurierskim.
2.16. Organizator nie odsyła prac. Wszystkie prace przechodzą na własność
organizatora konkursu.
2.17. Złożenie oświadczenia jest warunkiem wzięcia udziału w konkursie.
2.18. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac,
które naruszają regulamin konkursu.

III. Zasady przyznawania nagród w konkursie

3.1. Organizator konkursu powołuje niezależne profesjonalne jury, które przyzna
nagrody.

3.2. Jury przyznaje nagrody w następujących kategoriach:
Kategoria 3 - 6 lat
Kategoria 7-12 lat
Kategoria 13 - 17 lat
Kategoria 18 - 21 lat
Laureaci I, II i III nagrody otrzymują wartościowe nagrody rzeczowe.
Laureaci wyróżnień otrzymują dyplomy.

3.3. Podział nagród należy do organizatora.
3.4. Zwycięzca I, II, III nagrody zobowiązany jest do przyjazdu na Galę Finałową.
3.5. Laureatowi konkursu nie przysługuje prawo zamiany nagrody na ekwiwalent
pieniężny, ani zamiany na inną nagrodę.
3.6. W przypadku nieodebrania nagrody przez okres 30 dni nagroda przechodzi na
następną edycję konkursu i pozostaje do dyspozycji organizatora.
3.7. Werdykt jury konkursu plastycznego jest nieodwołalny.
3.8. Organizator nie odpowiada za skutki podania przez uczestnika konkursu
nieprawdziwych danych, lub danych osób trzecich, a zwłaszcza za wynikającą
z tego niemożność skontaktowania się z uczestnikiem.
3.9. Finał połączony z wręczeniem nagród odbędzie się 24 lutego 2018 roku w Turku.

IV. Realizacja nagród
4.1. Laureaci konkursu i opiekunowie zostaną powiadomieni o werdykcie jury przez
organizatora pocztą elektroniczną - emailem.
4.2. Laureat konkursu przyjeżdża po odbiór nagrody na własny koszt.
Laureat konkursu z zagranicy nagrodę otrzymuje pocztą.
4.3. Laureat z potwierdza swój przyjazd na Finałową Galę połączoną z wręczeniem
nagród w formie elektronicznej email: turek.civitaschristiana@turek.eu
4.4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu.
4.5. Wykładnia i interpretacja regulaminu konkursu należy wyłącznie do organizatora.
4.6. W sytuacjach nieobjętych regulaminem decyzje podejmuje dyrektor konkursu.
4.7. Od decyzji organizatora nie przysługuje odwołanie.

Uwaga:
Uprzejmie prosimy wszystkich uczestników konkursu, nauczycieli i opiekunów prawnych dzieci
i młodzieży poniżej 18 lat o dokładne zapoznanie się z regulaminem konkursu. Pozwoli to na uniknąć potencjalnych nieporozumień związanych z przebiegiem konkursu, wykorzystaniem prac konkursowych, a także z przyznaniem nagród.

Wszelkie informacje na temat konkursu można uzyskać, wysyłając zapytanie na adres:turek.civitaschristiana@wp.pl

www.civitaschrtistianaturek.eu


Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie, czekają atrakcyjne nagrody

Oświadczenie
Załącznik do Regulaminu Konkursu Plastycznego

IX MIĘDZYNARODOWY KONKURS ARTYSTYCZNY EDYCJA PLASTYCZNA

Całej ziemi jednym objąć nie można uściskiem”
(oświadczenie składane jest razem z pracami nadesłanymi na konkurs)


_______________________ _____________________
Imię i nazwisko, klasa i wiek uczestnika adres zamieszkania, kod pocztowy


_______________ _____________________
telefon, email uczestnika nazwa, adres szkoły z telefonem i email


Oświadczam, iż jestem autorem pracy plastycznej zgłoszonych na IX MIĘDZYNARODOWY KONKURS ARTYSTYCZNY EDYCJA PLASTYCZNA „Całej ziemi jednym objąć nie można uściskiem” i przysługuje mi z tego tytułu pełnia praw autorskich, osobistych oraz majątkowych zgłoszonych prac.
  1. Nieodpłatnie przenoszę służące mi prawa majątkowe do pracy plastycznej zgłoszonej na konkurs na rzecz organizatora.
  2. Zakres przeniesionych praw majątkowych, o których mowa w punkcie 2 oświadczenia obejmuje prawo do rozpowszechniania pracy plastycznej zgłoszonej na konkurs w formie plakatów, kalendarzy, wydawnictw, prezentacji w mediach itp.
  3. Uczestnik konkursu plastycznego wyrażają zgodę na wykorzystanie przez organizatora danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia konkursu, na warunkach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926). Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego konkursu jest – w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) – organizator konkursu. Uczestnicy konkursu są świadomi prawa o odstępie oraz możliwości poprawienia swoich danych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).
  4. Oświadczam, że zapoznałem (-am) się z treścią regulaminu i warunkami, które akceptuję.

_______________ ______________________________
data podpis uczestnika konkursu

    1. Oświadczam, ze zapoznałem (-am) się z treścią regulaminu, akceptuję jego warunki i wyrażam zgodę na udział mojej córki/syna w konkursie.

___________________ ______________________________
data podpis rodzica/opiekuna uczestnika konkursu*


*podpisują rodzice/opiekunowie niepełnoletnich uczestników konkursu
WZÓR OPISU PRACY PLASTYCZNEJ
Uwaga! Opis pracy należy wykonać komputerowo, wszystkie pola muszą być wypełnione obowiązkowo.
Metryczkę przyklejamy na pracę

TEMATYKA PRACY PLASTYCZNEJ
MIEJSCE WYKONANIA
ROKNazwisko
Imię
Klasa
Wiek
Adres uczestnika z adresem i kodem pocztowym
e-mail uczestnika konkursu
telefon uczestnika konkursu
NAZWISKO i IMIĘ (opiekuna, nauczyciela, instruktora)Telefon kontaktowy opiekuna
NAZWA INSTYTUCJI KULTURALNEJ, SZKOŁY, PARAFII, STOWARZSZENIA
Z ADRESEM I KODEM POCZTOWYME-MAIL KONTAKTOWY OPIEKUNAponiedziałek, 18 września 2017

Gratulacje dla naszych wspaniałych uczniów...

Wczoraj 17 września 2017 roku miałam zaszczyt uczestniczyć w uroczystościach  rocznicowych Związku Sybiraków z Kołobrzegu, które odbywały się w RCK-u.
Pierwszym punktem programu była rekonstrukcja historyczna przypominająca wydarzenia z 17 września 1939 roku kiedy to wojska sowieckie zaatakowały wschodnią część II Rzeczpospolitej. Skutkiem tego ataku była klęska naszych wojsk i okupacja radziecka. 
Wielu Polaków wywieziono do odległej Syberii z której tylko nieliczni wrócili. 
Wywożono całe rodziny również dzieci... 
Właśnie dzieci zesłańców są dzisiejszymi członkami Związku Sybiraków. 
Po rekonstrukcji historycznej uczestniczyliśmy w rozdaniu nagród zwycięzcom konkursu plastycznego pt. " Powrót z Syberii". 
Nasi uczniowie przekazali swoje prace konkursowe w ubiegłym roku szkolnym i bardzo miło zostali zaskoczeni zdobyciem I i II miejsca w konkursie klas 4-6. 

Gratuluję Michałowi Kucharczykowi  I miejsca 
i Robertowi Paczos III miejsca. BRAWO!!!
Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe od grupy rekonstrukcyjnej, która odwiedzi naszą szkołę.